ĐĂNG KÝ LÀM ĐẠI LÝ - CỘNG TÁC VIÊN VÉ MÁY BAY

[{"question":"T\u00f4i kh\u00f4ng bi\u1ebft g\u00ec th\u00ec c\u00f3 \u0111\u01b0\u1ee3c h\u01b0\u1edbng d\u1eabn nghi\u1ec7p v\u1ee5 kh\u00f4ng?","answer":"Khi l\u00e0m \u0111\u1ea1i l\u00fd b\u1ea1n s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c h\u01b0\u1edbng d\u1eabn 1 bu\u1ed5i v\u00e0 g\u1eedi t\u00e0i li\u1ec7u \u0111\u1ec3 xem b\u1eb1ng video, ho\u1eb7c file word. H\u00e0ng tu\u1ea7n, qu\u00fd anh ch\u1ecb c\u00f3 th\u1ec3 \u0111\u1ebfn v\u0103n ph\u00f2ng \u0111\u1ec3 xin \u0111\u01b0\u1ee3c h\u01b0\u1edbng d\u1eabn th\u00eam, ngo\u00e0i ra trong qu\u00e1 tr\u00ecnh l\u00e0m vi\u1ec7c lu\u00f4n c\u00f3 nh\u00e2n vi\u00ean h\u1ed7 tr\u1ee3 \u0111\u1ec3 gi\u00fap anh ch\u1ecb trong m\u1ecdi c\u00f4ng t\u00e1c li\u00ean quan \u0111\u1ebfn v\u00e9 m\u00e1y bay."},{"question":"H\u1ed3 s\u01a1 \u0111\u0103ng k\u00fd l\u00e0m \u0111\u1ea1i l\u00fd, CTV g\u1ed3m nh\u1eefng g\u00ec?","answer":"\u0110\u1ed0I V\u1edaI C\u00c1 NH\u00c2N: B\u1ea3n sao CMND, h\u1ed9 kh\u1ea9u, k\u00fd h\u1ee3p \u0111\u1ed3ng b\u00e1n v\u00e9 v\u1edbi \u0111\u1ea1i l\u00fd c\u1ea5p 1, th\u1ef1c hi\u1ec7n k\u00fd qu\u1ef9, xin c\u1ea5p user v\u00e0 t\u00e0i li\u1ec7u b\u00e1n v\u00e9\r\n\u0110\u1ed0I V\u1edaI DOANH NGHI\u1ec6P: B\u1ea3n sao gi\u1ea5y ph\u00e9p kinh doanh, CMND ng\u01b0\u1eddi \u0111\u1ea1i di\u1ec7n, K\u00fd h\u1ee3p \u0111\u1ed3ng b\u00e1n v\u00e9 v\u1edbi \u0111\u1ea1i l\u00fd c\u1ea5p 1, th\u1ef1c hi\u1ec7n k\u00fd qu\u1ef9, xin c\u1ea5p user v\u00e0 t\u00e0i li\u1ec7u b\u00e1n v\u00e9"},{"question":"T\u00f4i c\u00f3 th\u1ec3 k\u00fd h\u1ee3p \u0111\u1ed3ng \u0111\u1ea1i l\u00fd \u1edf \u0111\u00e2u?","answer":"K\u00fd h\u1ee3p \u0111\u1ed3ng t\u1ea1i \u0111\u1ecba ch\u1ec9 c\u00f4ng ty B\u1ea3o Nam: 171 \u0110\u00e0o Duy Anh, Ph\u01b0\u1eddng 09, Qu\u1eadn Ph\u00fa Nhu\u1eadn, TPHCM.\r\nK\u00fd h\u1ee3p \u0111\u1ed3ng v\u00e0 \u0111\u00f3ng d\u1ea5u g\u1eedi chuy\u1ec3n ph\u00e1t nhanh \u0111\u1ed1i v\u1edbi tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p \u1edf xa."},{"question":"\u0110\u0103ng k\u00fd bao l\u00e2u t\u00f4i c\u00f3 th\u1ec3 b\u00e1n v\u00e9 \u0111\u01b0\u1ee3c?","answer":"T\u1eeb 1-2 ng\u00e0y n\u1ebfu b\u1ea1n \u0111\u00e3 n\u1ed9p \u0111\u1ee7 h\u1ed3 s\u01a1 y\u00eau c\u1ea7u"},{"question":"T\u00f4i \u0111\u01b0\u1ee3c b\u00e1n v\u00e9 m\u00e1y bay c\u1ee7a bao nhi\u00eau h\u00e3ng h\u00e0ng kh\u00f4ng?","answer":"B\u00e1n \u0111\u01b0\u1ee3c 4 h\u00e3ng h\u00e0ng kh\u00f4ng n\u1ed9i \u0111\u1ecba v\u00e0 t\u1ea5t c\u1ea3 c\u00e1c h\u00e3ng h\u00e0ng kh\u00f4ng qu\u1ed1c t\u1ebf kh\u00e1c ( Vietnam Airlines, Vietjet, Jetstar, Bamboo, Japan Airlines, China Air, Eva , American Airlines, Air France , Easyjet v..v... )"},{"question":"B\u00e1n v\u00e9 m\u00e1y bay b\u00e1n l\u00e3i \u0111\u01b0\u1ee3c bao nhi\u00eau?","answer":"Th\u01b0\u1eddng th\u00ec m\u1ed7i v\u00e9 m\u00e1y bay kh\u1ee9 h\u1ed3i th\u01b0\u1eddng b\u1ea1n s\u1ebd l\u00e3i \u0111\u01b0\u1ee3c t\u1eeb 110k - 200k \u0111\u1ed1i v\u1edbi v\u00e9 n\u1ed9i \u0111\u1ecba v\u00e0 20$- 50$ \u0111\u1ed1i v\u1edbi v\u00e9 qu\u1ed1c t\u1ebf - \u0110\u00e2y l\u00e0 l\u1ee3i nhu\u1eadn m\u00e0 h\u00e3ng h\u00e0ng kh\u00f4ng b\u00e1n cho kh\u00e1ch h\u00e0ng. T\u1ea5t nhi\u00ean c\u00f3 th\u1ec3 l\u00e3i \u0111\u01b0\u1ee3c nhi\u1ec1u h\u01a1n n\u1eefa v\u00e0 \u0111i\u1ec1u n\u00e0y ph\u1ee5 thu\u1ed9c v\u00e0o t\u00e0i kinh doanh c\u0169ng nh\u01b0 chi\u1ebfn l\u01b0\u1ee3c quan h\u1ec7 c\u1ee7a B\u1ea1n."},{"question":"M\u1ee9c hoa h\u1ed3ng \u0111\u01b0\u1ee3c tr\u00edch l\u1ea1i bao nhi\u00eau cho \u0111\u1ea1i l\u00fd?","answer":"Hoa h\u1ed3ng s\u1ebd dao \u0111\u1ed9ng t\u1eeb 0-7 % , t\u00f9y v\u00e0o ch\u00ednh s\u00e1ch c\u1ee7a t\u1eebng h\u00e3ng h\u00e0ng kh\u00f4ng."},{"question":"T\u00f4i s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c h\u1ed7 tr\u1ee3 g\u00ec n\u1ebfu l\u00e0m \u0111\u1ea1i l\u00fd c\u1ea5p 2 c\u1ee7a B\u1ea3o Nam","answer":"H\u1ed7 tr\u1ee3 nghi\u1ec7p v\u1ee5\r\nH\u1ed7 tr\u1ee3 t\u1ea1i s\u00e2n bay ( \u00edt \u0111\u1ea1i l\u00fd l\u00e0m \u0111\u01b0\u1ee3c vi\u1ec7c n\u00e0y)\r\nH\u1ed7 tr\u1ee3 mua v\u00e9 d\u00e0i h\u1ea1n- R\u1eba H\u01a0N H\u1ec6 TH\u1ed0NG = ti\u1ebft ki\u1ec7m \u0111\u1ebfn h\u01a1n 30%. (Kh\u00f4ng \u0111\u1ea1i l\u00fd n\u00e0o kh\u00e1c l\u00e0m \u0111\u01b0\u1ee3c)\r\nT\u01b0 v\u1ea5n v\u00e0 b\u00e1o gi\u00e1 v\u00e9 cho \u0111o\u00e0n tr\u00ean 10 ng\u01b0\u1eddi ch\u1ec9 trong 10'- Gi\u00e1 cam k\u1ebft lu\u00f4n c\u1ea1nh tranh nh\u1ea5t ( Kh\u00f4ng \u0111\u1ea1i l\u00fd n\u00e0o l\u00e0m \u0111\u01b0\u1ee3c, v\u00ec th\u01b0\u1eddng c\u00e1c \u0111\u1ea1i l\u00fd kh\u00e1c ph\u1ea3i ch\u1edd \u0111\u1ebfn n\u1eeda ng\u00e0y ho\u1eb7c 1 ng\u00e0y \u0111\u1ec3 h\u00e3ng tr\u1ea3 l\u1eddi)"},{"question":"\u0110\u01b0\u1ee3c h\u1ed7 tr\u1ee3 v\u00e0 t\u00e0i tr\u1ee3 b\u1ea3ng hi\u1ec7u v\u00e0 h\u00ecnh \u1ea3nh hay kh\u00f4ng?","answer":"Qua qu\u00e1 tr\u00ecnh h\u1ee3p t\u00e1c , n\u1ebfu b\u1ea1n kinh doanh t\u1ed1t, c\u00f3 doanh s\u1ed1 th\u00ec c\u00f4ng ty s\u1ebd h\u1ed7 tr\u1ee3 \u0111\u1eb7t v\u1ea5n \u0111\u1ec1 v\u1edbi h\u00e3ng h\u00e0ng kh\u00f4ng."},{"question":"C\u00f4ng ty c\u00f3 h\u1ed7 tr\u1ee3 xu\u1ea5t ho\u00e1 \u0111\u01a1n \u0111\u1ecf kh\u00f4ng?","answer":"C\u00f3"},{"question":"C\u00f4ng ty c\u00f3 \u00e1p m\u1ee9c doanh s\u1ed1 b\u00e1n kh\u00f4ng?","answer":"Kh\u00f4ng"},{"question":"C\u00f4ng ty B\u1ea3o Nam c\u00f3 Gi\u00fap \u0111\u01b0\u1ee3c cho \u0111\u1ea1i l\u00fd c\u1ea5p 2 h\u01b0\u1edfng \u0111\u01b0\u1ee3c nhi\u1ec1u quy\u1ec1n l\u1ee3i h\u01a1n so v\u1edbi c\u00e1c \u0111\u1ea1i l\u00fd kh\u00e1c kh\u00f4ng?","answer":"Cam k\u1ebft \u0111em l\u1ea1i cho qu\u00fd \u0111\u1ea1i l\u00fd nh\u1eefng quy\u1ec1n l\u1ee3i sau:\r\n+ L\u1ee3i nhu\u1eadn\r\n+ Ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng d\u1ecbch v\u1ee5\r\n+ Uy t\u00edn"},{"question":"\u0110i\u1ec3m m\u1ea1nh c\u1ee7a \u0110\u1ea1i l\u00fd v\u00e9 m\u00e1y bay B\u1ea3o Nam l\u00e0 g\u00ec?","answer":"Quan h\u1ec7 s\u00e2n bay\r\nQuan h\u1ec7 v\u1edbi c\u00e1c h\u00e3ng h\u00e0ng kh\u00f4ng\r\nTh\u01b0\u1eddng xuy\u00ean \u0111\u01b0\u1ee3c h\u1ed7 tr\u1ee3 v\u00e9 r\u1ebb h\u01a1n h\u1ec7 th\u1ed1ng- S\u1ebc CHIA L\u1ea0I CHO C\u00c1C \u0110\u1ea0I L\u00dd RU\u1ed8T"},{"question":"T\u00f4i n\u00ean ch\u1ecdn \u0111\u1ea1i l\u00fd v\u00e9 m\u00e1y bay c\u1ea5p 1 c\u00f3 y\u1ebfu t\u1ed1 g\u00ec?","answer":"H\u1ed7 tr\u1ee3 \u0111\u01b0\u1ee3c b\u1ea1n x\u1eed l\u00fd nhanh.\r\nH\u1ed7 tr\u1ee3 \u0111\u01b0\u1ee3c b\u1ea1n ki\u1ebfm \u0111\u01b0\u1ee3c nhi\u1ec1u l\u1ee3i nhu\u1eadn\r\nGi\u00fap cho b\u1ea1n c\u00f3 \u0111\u01b0\u1ee3c nh\u1eefng c\u00f4ng c\u1ee5, ph\u01b0\u01a1ng ph\u00e1p l\u00e0m vi\u1ec7c chuy\u00ean nghi\u1ec7p."}]